Algemene voorwaarden

Door betaling van Uw abonnement, beurtenkaart of lesgeld dan wel door reservatie van een work-out bij Kenko Studio verklaart U kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met onderstaande algemene voorwaarde bij Kenko Studio

1.  Definities In deze algemene voorwaarden Kenko Studio wordt verstaan onder:

 • Kenko Studio-vestiging: de fysieke locatie waar Kenko Studio work-outs worden aangeboden.
 • Lid: de natuurlijke persoon (m/v), op wiens naam het lidmaatschap of beurtenkaart is geadministreerd.
 • Gebruiker: de natuurlijke persoon (m/v), op wiens naam de online work-out is aangekocht.

2. Algemeen

2.1 Op alle door Kenko Studio gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van
      toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats alwaar
      de vestiging gelegen is en het Lid zich heeft geadministreerd. De Rechtbanken van
      Mechelen zijn bevoegd voor Kenko Studio te Putte
2.2 Het is alleen mogelijk om deel te nemen aan de lessen door op voorhand de les te
      reserveren via de Virtuagym app
2.3 Kenko Studio behoudt zich het recht voor personen bij inschrijving om identificatie te
      vragen.
2.4 Elk abonnement, beurtenkaart of online lessenpakket is strikt persoonlijk.
2.5 iedereen kan éénmalig een test pakket aankopen.

3. Overeenkomst

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Kenko Studio.
3.2 Kenko Studio behoudt zich het recht voor om na het einde van de contractuele periode, de
      tarieven en/of voorwaarden aan te passen.

4. Lidmaatschap

4.1 Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangen aan per datum van ingang zoals
      door het Lid bij inschrijving aangegeven.
4.2 Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken
      contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde “Startdatum”.

5. Lidmaatschapsgelden

5.1 Alle betalingen gebeuren contant of via overschrijving en dit binnen de twee weken na
      ondertekening van een aankoopnota.

5.2 In de regel wordt de einddatum van een abonnement niet aangepast. Voor een aantal
      abonnementen is dit trouwens niet mogelijk. Bij langdurige lichamelijke onbekwaamheid
      kunnen eventueel uitzonderingen gemaakt worden. Dit zal geval per geval bekeken
      worden. Een abonnement wordt nooit terugbetaald.

 1. Opzegging/uitschrijving

6.1 Het lid neemt een abonnement voor de bepaalde duur van het contract. Indien men het
      contract toch wenst stop te zetten kan dit door het abonnement door te geven aan een
      andere persoon. Dit is een onderlinge regeling waar Kenko Studio van op de hoogte
      gebracht moet worden. Zodat dit administratief kan aangepast worden.

 1. De work-outs / lessen / online work-outs

7.1 De directie mag de lessen annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder

      overmachtssituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig
      leerlingen, langdurige ziekte, etc. In geval van annulering voor de aanvang van de lessen
      heeft het lid recht op terugbetaling van het volledige lesgeld.

 • Je bent verplicht als lid om je in te schrijven voor een les.
 • Bij aankoop van een online work-out zal je binnen de 24 u een toegangscode ontvangen. Kenko Studio heeft het recht om van deze voorwaarde af te wijken per uitzondering.
 • Kenko Studio beslist zelf wanneer de online work-outs aangepast worden.

7.5 Het is strikt verboden om je online work-outs door te geven aan andere personen of om de  
       inhoud te verspreiden.

 1. Ziekte en afwezigheid

 • Bij ziekte / afwezigheid van de docent, zal deze vervangen worden. Indien er geen vervanging beschikbaar is, zal de les worden geannuleerd. De deelnemers worden hier tijdig van op de hoogte gebracht.
 • Indien je als lid bent ingeschreven voor een les maar verhinderd bent, breng je Kenko Studio (per mail of telefonisch) hiervan op de hoogte. Je kan de les zelf annuleren tot 12u voor de les. Indien je later annuleert zal de les aangerekend worden. De afwezigheid zal dan worden doorgegeven aan de desbetreffende docent. Bij verhindering van leden vanwege ziekte vindt geen restitutie van lesgeld plaats.(het indienen van een dokters attest is hierbij verplicht)

 

 1. Aansprakelijkheid

9.1 Het betreden van de leslocaties en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van de      
      Kenko Studio, geschiedt geheel voor risico van het lid. Elk lid verklaart zich in goede fysieke
      toestand te bevinden om actieve en passieve fysieke inspanningen zonder lichamelijke
      schade uit te oefenen.

9.2 De directie (en zijn personeel) is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan   
      ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten van Kenko
      Studio of als gevolg van het verblijf in één van de leslocaties of op het terrein van de
      Kenko Studio.

 • De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.

9.4 Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van de directie hebben beschadigd,
       zijn gehouden deze schade volledige aan de Kenko Studio te vergoeden. Indien de
       schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel
       aansprakelijk.
9.5 Kenko Studio is niet aansprakelijk voor het parkeren aan de studio of mogelijke
      verkeersboetes.

 

 

 

 1. Openingstijden

10.1 Kenko Studio is bevoegd om vestigingen geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen   
        erkende feestdagen

10.2 Kenko Studio is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een vestiging tijdelijk of
        blijvend te wijzigen.

10.3 Kenko Studio is bevoegd om de in de overeenkomst vermelde vestiging of een onderdeel
        daarvan kortstondig voor noodzakelijke reparatie of onderhoudswerkzaamheden te sluiten.

10.4 Kenko Studio is bevoegd om het uurrooster te allen tijde aan te passen. Leden worden hier
         tijdig van op de hoogte gebracht.

 

11. Privacy

11.1. Indien het Lid zijn persoonlijke gegevens aan Kenko Studio overmaakt, worden deze in
         het bestand van het Kenko Studio opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer
         van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren
         van marktstudies, om het Lid te informeren over de nieuwe producten en diensten, voor
         de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens
         worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan Kenko Studio gelieerde
         ondernemingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst.

11.2 Bij inschrijving geeft u Kenko Studio de toestemming om foto- en videomateriaal gemaakt
        tijdens de lessen of activiteiten van de Kenko Studio, waarop de ingeschrevene staat, te
        mogen gebruiken en te verspreiden ter promotie van Kenko Studio

12   Slotbepaling

Dit zijn de algemene voorwaarden per ingang van 01/07/2020. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving voor dit kalenderjaar gaat de gebruiker of lid akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden.